Skin & Care

Algemene voorwaarden

Artikel 1- Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen
schoonheidssalon Skin & Care en een client waarop schoonheidssalon Skin & Care deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Handelend onder de naam: Skin & Care
Vestigingsadres: Zandbergen 36
5242 JC Rosmalen
Kvk-nummer: 82005540
Btw-identificatienummer: NL003637154B83

Artikel 3- Inspanningen schoonheidssalon
1. De schoonheidsspecialiste van Skin & Care zal de behandelingen naar beste inzicht en
vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een
goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.
3. De schoonheidsspecialiste van Skin & Care is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
4. De schoonheidsspecialiste van Skin & Care zal de cliënt inlichten over de financiële
consequenties van de wijziging van de behandeling.

Artikel 4- Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Skin & Care melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Skin & Care 50 procent
voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag
de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele
honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon
aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50 procent
van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. Skin & Care moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de
afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 4.1 tot en met 4.5 te
houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de
wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 5 – Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle
gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt
deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de
richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden
zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
5. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een
rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan
derden te verstrekken.

Artikel 6- Betaling
1. Skin & Care vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de
salon en website.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de
voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en
eventuele producten per pin te voldoen.

Artikel 7 – Levering en uitvoering
1. De schoonheidsspecialiste zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Skin & Care kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk
kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de
bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de
overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na
ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Skin & Care zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal
op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt
geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Skin & Care.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Skin & Care tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Skin & Care
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8- Aansprakelijkheid
1. Skin & Care is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de
schoonheidsspecialiste van Skin & Care is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste
en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Skin & Care is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke
eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 9 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat
in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de
consument aangewezen en aan Skin & Care bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat
nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Skin & Care
retourneren, conform de door Skin & Care verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
3. Deze garantie vervalt indien, indien:
– De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de
behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
– De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten
heeft gebruikt;
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft
opgevolgd;
– De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft
gebruikt;
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
4. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte
gebracht tijdens de behandeling.

Artikel 11 – Klachtenregeling
1. Skin & Care beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig
en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Skin & Care ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door Skin & Care binnen de termijn van 14 dagen
geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een
meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 12- Beschadiging en/of diefstal
1. Skin & Care heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt
meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
2. Skin & Care meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 13- Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen,
heeft Skin & Care het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere
opgaaf van redenen.
3. Bij Skin & Care wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van
schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

Artikel 14- Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Skin & Care en de cliënt is het Nederlandse recht van
toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Skin & Care
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten
tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 15- Geheimhouding
1. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een
rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan
derden te verstrekken.
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Scroll naar boven